K-Seminary
top of page

학교 소개

교수소개

교수소개

 

 김대인 교수(대우교수. 신약학)  kdichk@naver.com 

 김민정 교수(교학처장. 구약학) tobmeod@hanmail.net

 문상호 교수(대우교수. 조직신학) shlunar@hanmail.net

 박홍규 교수(대우교수. 역사·조직신학) adoramusdeum@naver.com

 백종호 교수(대우교수. 조직신학) berealand@naver.com

 이현규 교수(초빙교수. 기독교교육) lee12250@hanmail.net

 최선애 교수(대우교수. 기독교상담) julysun@naver.com

bottom of page